یکشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۴

انزوای کلمه

معصومیت
جز در تعریف فرهنگ لغات خصائل اصیل تو
در هیچ کجای این دنیای متمدن دون
جایی ندارد

خوبی و خدا حتا
ابزاری بیش نیستند
آنجا که من زیسته ام

واژه ها
اینجا
دروغی بیش نیستند

کلمه اینجا آغاز نبوده است
در آغاز نبوده است
کلمه اینجا ابزار است

دروغ اینجا حقیقتی ست
حقیقت اینجا این حقیقت تلخ است
که در فرهنگ لغات خصائل اصیل تو
دروغ جایی ندارد
انسان کنونی جایی ندارد

من
جایی ندارم