چهارشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۷

هفت فرمان پوریا

اول- ازدواج نکنید
دوم- ازدواج کردید طلاق بگیرید
سوم- بچه‌دار نشوید
چهارم- بچه‌دار شدید، یک پرستار جوان خوشگل برایش بگیرید
پنجم- با پرستار بچه‌تان ازدواج نکنید، فراموش نکنید لذتی که در پرستار هست در مادر بچه نیست. (وگرنه چه دلیلی داشت که از مادر بچه‌تان جدا شوید!؟)
ششم- با فامیل‌تان، دوست نشوید
هفتم- با دوست‌تان، فامیل نشوید
.
به این هفت فرمان عمل کنید تا رستگار شوید