یکشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۵

ادبیات تطبیقی ما و دیگرانمصرع ما:
هر کسی از زن خود شد بچه دار

مصرع مولوی:
هر کسی از ظن خود شد یار من


+