دوشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۸

در باب فرهنگ و هنر و اينا سخن حكيمانه فرموديم امروز در جايي

يك كپي خوب بهتر از يك اورژينال بد است