پنجشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۳

خرکاری پرکاری

صبح تا شب کار. شب تا صبح کار. کار تا کار شب.