شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۶

کشف المعانی

چشمک
چشمک برآیند احساسات یک شخص به شخصی دیگر است
که چون از جای دیگرش نتوانسته بیرون بزند
از چشمش می‌زند