سه‌شنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ما و شیمبورسکا

خنده‌دار بودن رای دادن را
به خنده‌دار بودن رای ندادن
ترجیح می‌دهم

از: ما


خنده‌دار بودن شعر گفتن را
به خنده‌دار بودن شعر نگفتن
ترجیح می‌دهم

از: شیمبورسکا
ترجمه: شهرام شیدایی


+ ادبیات تطبیقی