یکشنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۳

انگلیفارسی - فارسینگلیسی

دونت اسک می
این عکس من نیست.

آی م ساری
من اهل ساری هستم.

#زبانکده
 #زبانشناسی
 #انگلیفارسی
 #فارسینگلیسی