یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۴

جمله معترضه

جمله معترضه به جرم معترضه به مدت سه رمان در پرانتز حبس شد.
او بارها تاکید کرد که معترضگی خاصیت مادرزادی اوست و با حذف نقطه و ویرگول ازش چیزی عوض نمی‌شود.
با این اوصاف نقطه و ویرگول و نقطه‌ویرگولش را با پاک‌کن پاک کردند.
وی در مدت اقامت خود در پرانتز قول همکاری داد و قرار شد جای معترضگی مسخرگی‌ پیشه کند.
او در این مدت چند اثر مسخره از خود منتشر کرد که چون معترضه بود بسیار گریه‌آور شد.
وی بعد از آزادی اجازه فعالیت لغوی نداشت و به پاورقی تبعید شد.
در پاورقی به‌دلیل اصرار بر توضیح به صفحه‌ی بعد منتقل شد.
او کمی بعد به دلیل کثرت توضیح به‌صورت مستقل منتشر شد.
هم‌اینک در کتابخانه ملی به‌سر می‌برد.
اما مساله اینجاست کسی دیگر کتاب نمی‌خواند.