چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۴

وقتی باید با سرما سر خودت را گرم کنی در "حیاط کوچک پاییز در زندان" *

*سطری از اخوان ثالث