یکشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۸

شوخی ناموسی با کتاب‌ها

بعضی کتاب‌ها مثل ناموس آدم هستند؛ با کسی شوخی ناموسی نکنید.
بعضی کتاب‌ها مثل عشق آدم هستند؛ موقع عشق‌بازی به همه‌ی جوانب دقت کنید.
بعضی کتاب‌ها مثل بچه‌ی آدم هستند؛ لطفا بچه‌بازی نکنید.
بعضی کتاب‌ها کتاب بالینی آدم هستند؛ برای خواندن یا امانت دادن به کسی تعارف نزنید.
بعضی کتاب‌ها مثل عمه‌ی آدم هستند؛ هر کاری خواستید با آن کتاب‌ها بکنید.