دوشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۸

چایخانه سنتی فرزندم رجببرای دیدن رجب راه درازی رفتیم. اما او نبود و کمی پیش از ما به تهران برگشته بود. این عکس را مادر رجب از من گرفته است.