چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

نه هزار و نهصد و نود و نه كتابخانه‌ی دیگر

‍‍ژنرال با افتخار گفت: در سرزمین تحت فرماندهی من ده هزار كتابخانه وجود دارد كه جز كتابخانه‌ای كه در دفتر كار من است، نه هزار و نهصد و نود و نه كتابخانه‌ی دیگر داخل زندان‌ها قرار گرفته است.