چهارشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ما و ایرج میرزا

دستم بگرفت و پا به پا خورد :|

از: ما

دستم بگرفت و پا به پا برد

از: ایرج میرزا

ادبيات تطبيقى ما و دیگران