جمعه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۳

عیدمبارکی - عیددیدنیمن عیدها به فامیل سر نمی‌زنم. فامیل هم به من سر نمی‌نزد. در فامیل ما رسم نیست به هم سر بزنند، دریبل می‌کنند. البته عموم این‌ها تکل از پشت می‌کنند.