یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

من و گوزن زیبایم - 2

با گوزن زیبایم نشستیم فیلم گوزن‌ها را دیدیم. آنجا که گفت نمردیم و گوله خوردیم، تو چشم‌هاش پر اشک شد و زیر لب گفت: پس این کیمیایی چرا این‌طوری شد پوریا؟ چرا فیلم‌هاش این شکلی شده آخه؟
گفتم: نمی‌دانم گوزن زیبایم.
گوزن زیبایم گفت: شاید چون زنده ماند و گوله نخورد، این‌طوری شد.