جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

نقد دموکراسی از لحاظ ما

دموکراسی خیلی خوب است، فقط انتخاباتش اسباب دردسر است. چون مجبوری مدت زیادی به حرف همه گوش کنی، حتا اگر بخواهی در نهایت همان کاری را که دلت از اول می‌خواسته، انجام بدهی.
.
تقدیم به اهالی و دوستان گودر!