دوشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۹

شعری برای لعنتی

صبح از خواب بیدار می‌شوم سنندج هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم زاهدان هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم کرمانشاه هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم ساحل خزر هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم ساحل خلیج فارس هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم تبریز هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم کاشان هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم یزد هستم
صبح از خواب بیدار می‌شوم جزیره هستم
لعنتی
اگر
صبح که از خواب بیدار می‌شدم پیش تو بودم هیچ جای دیگری از خواب بیدار نمی‌شدم