پنجشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۹

اینجا خاورمیانه است (روایت چهارم)

اینجا خاورمیانه است
خاورمیانه یعنی
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است ** با تشکر از حافظاینجا خاورمیانه است (روایت اول)
اینجا خاورمیانه است (روایت دوم)
اینجا خاورمیانه است (روایت سوم)