شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۸

عیدمبارکی سال 89

من به دعا و معجزه اعتقاد دارم
برایم دعا کن
تا معجزه‌ی سبز تو باشم
برای باطل کردن سحرهای خاکستری و جادوهای سیاه