یکشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۹

17 مرداد

اللهم فک کل اسیر. روز خبرنگار مبارک. اللهم فک کل اسیر.
+ +