دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹

روزنامه‌نویسی اول آذر 89

تحریریه‌ی خالی
مثل یک قبرستان متروکه است؛ سرد سرد سرد