دوشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۹

شعری برای عباس کیارستمی

عب
باس
س
کی
یا
رس
تم
میمنتشرشده در روزنامه‌ی 15 آبان 89 فرهیختگان