دوشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۹۱

شبانه بی شاملو - 7

پریشب
با هم از شمال برگشتیم
دیشب
تو به شمال برگشتی
امشب
شمال برگشته تهران

نقل باران و شمال و حرف‌های شاعرانه نیست
خواستم با چشم‌های خودت ببینی
وقتی بروی
از این گزاره‌ها
من حذف می‌شوم
تو حذف می‌شوی

و غیر از شب و باران و تهران هیچ چیز مستعمل دیگری روی زمین، روی این سطرها، روی این مبل تختخواب‌شو نخواهد ماند+ شبانه بی شاملو