یکشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۰

گزارش پاییز - 1


به گفته‌ی شاهدان عینی، نخستین برگ‌های زرد در خیابان ولیعصر امروز عصر مشاهده شده است.
بر پایه‌ی این گزارش، هنوز از ورود پاییز به بلوار کشاورز خبری مخابره نشده است.