جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۹۰

مگه اسمش فرودگاه نیست؟

مگه اسمش فرودگاه نیست؟
فرودگاهه دیگه. یعنی محلی برای فرود. برای ورود. برای اومدن.
مگه اسمش فرودگاه نیست؟
پس چرا توی این چندسال همه ازش بلند شدن. پریدن. رفتن.
مگه اسمش فرودگاه نیست؟
شاید فروگاه درستش باشه. یعنی محلی برای فرو رفتن. فرو رفتن. فرو رفتن.
ماها که جایی رو نداریم واسه فرو رفتن حتا باهاس توی خودمون فرو بریم... فرو بریم... فرو بریم...
وقتی پاتون رو می‌ذارید روی شونه‌مون که بپرید، روی دل‌مون که برید، روی همه چی
حالا چرا دارم به شما گیر می‌دم؟
تقصیر شما که نیست. تقصیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌یه. آره.


مگه اسمش فرودگاه نیست؟
کی داره واسه جاها و چیزها اسم تعیین می‌کنه توی اون فرهنگستان لعنتی زبان و ادب فارسی؟
دارم از تو می‌پرسم مگه اسمش فرودگاه نیست؟
با این اسم‌گذاشتن‌هاتون. با این نون‌هاتون.