یکشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۱

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 17

این کلمات از تو ناشی می‌شود و می‌گسترد
و من ناشی از تو هستم
اما به انزوا میل می‌کنم


نه من
نه این کلمات
هیچ‌کدام ناشی نیستیم
به تو که می‌رسیم بازی‌مان می‌گیرد
ناشی‌گری تخصصی است
برای بر هم زدن بازی
برای بازی‌ازَ سَر

تقصیر دایره‌ی لغات من نیست
حتا با این همه کلمه و ترکیب تازه
باز هم
من از تو ناشی می‌شوم در جمع
و تو خنده‌ات می‌گیرد
می‌خندی و می‌گویی: باز بازی‌ت گرفته است؟

من می‌گویم: بازی‌ازَ سَر؟
و دنبال کلمه‌ی مناسب برای توصیف خنده‌ی تو می‌گردم + تقدیم به چند اصطلاح عامیانه