شنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

محصول مشترک آی ام ساری - 1

: ور آر یو فرام؟
- آی ام ساری.
: چرا متاسفی عزیزم؟
- متاسف نیستم که. می‌گم من ساروی هستم. یعنی اهل ساری‌ام.
: آی ام ساری.
- شما هم ساروی هستی؟
: نه عزیزم. گفتم متاسفم اشتباه فهمیدم.
- آی ام ساری.
: فهمیدم بابا جان. اهل ساری هستی.
- نه. گفتم متاسفم.
: آی ام ساری.
- ما رو گرفتی؟ اهل ساری‌ای؟
: ای بابا. گفتم متاسفم.
- اوکی. در هر صورت آی ام ساری.

[محصول مشترک با حسام گرشاسبی]