پنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۲

ستاد آریازیاسیون امور

عید نوروز عید واقعی آریایی‌ها نیست. عید ما در اصل کریسمس است که در دوران صفویه از ایران آن را ربودند.
کریسمس یعنی: «که ریسه هم هس»
به این معنا که ریسه هم هست و فقط کلید را بزن چراغ‌های ریسه روشن شود.
البته فرهنگ دهمیبد می‌گوید «که ریسه هم هس» یعنی از خنده ریسه رفتیم، ریسه هم هست، اما غذا نیست. غذا را بیاورید.
ولی نوروز یعنی چه؟
نوروز یعنی: No Rowz
یعنی روزی که نیست. یا روز که رفته. پس چطوری روزی که نیست را عید می‌گیری ای آریایی؟ خجالت بکش و به خودت بیا.

- ستاد آریازیاسیون امور