جمعه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی باباپوریا پوشیده و باباطاهر عریان

یکی درد و یکی درمون پسنده
مو پرستار رو پسندم

از: ما

یکی درد و یکی درمون پسنده
یکی وصل و یکی هجرون پسنده
مو از درمون و درد و وصل و هجرون
پسندوم آنچه رو جانون پسنده

از: باباطاهر عریان

[ادبیات تطبیقی باباپوریا پوشیده و باباطاهر عریان]