پنجشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۳

تهران لو رفت

تهران لو رفت.
خیلی از دور و بری‌های من سفر نرفتند. آن‌ها می‌گویند «تهران عیدها خلوته و باهاس تهران موند.» لعنتی. تهران لو رفته است. یکی تهران و بکری عیدهاش را لو داده.

- ستاد آسیب‌شناسی تهران