جمعه، آذر ۲۴، ۱۳۹۱

شبانه بی شاملو - 12

چشم‌هات آدم را رویاباف می‌کند

موهات را می‌بافم
که اگر گره‌ای از این کلاف پیچیده باز نکند
دست کم سر صحبت باز شود - نگفته بودم چشم‌هات آدم را رویاباف می‌کند؟

و برای این که دنیا به آخر نرسد
آسمان را به ریسمان می‌بافم
تا دنیا بلندتر شود و کش بیاید شب
هی به هم می‌بافم
کنتور که نمی‌اندازد - می‌بافم و می‌بافم و می‌بافم
خودم را از شهر
از آدم‌ها
از روزنامه می‌شکافم
و موهات را می‌بافم
و شب بلند و بلندتر می‌شود + شبانه بی شاملو