سه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۱

احمدی‌نژاد شکسته‌نفسی کرد 

«فرض کنید که مردم دنیا به مسائل سیاسی و اقتصادی آشنا شوند، آیا تمام مسائل دنیا حل می‌شود؟ بخش اصلی مشکلات دنیا از ناحیه کسانی است که به مسائل سیاسی و اقتصادی مسلط هستند.»
جمله عجیبی از محمود احمدی‌نژادچه کسی مسلط است؟
تا آنجا که ما متوجه شدیم تنها کسی که در دنیا به مسائل سیاسی و اقتصادی مسلط است، آقای احمدی‌نژاد است. یعنی اگر همه کارشناس باشند او "کارشناس ارشد" است و با یک نظر کارشناس ارشدی، نظرات کارشناسی کارشناسان (و اگر نیاز باشد خود کارشناسان) را می‌شورد و می‌گذارد کنار.

ناحیه‌شناسی
با توجه به جمله فوق بخش اصلی مشکلات دنیا از ناحیه چه کسانی است؟
الف- نواحی میدان پاستور
ب- نواحی ارادان و سمنان
پ- ناحیه آقای احمدی‌نژاد
ت- ما نمی‌دانیم.

شکسته‌نفسی
به نظر شما آقای احمدی‌نژاد جمله بالا را به چه دلیلی به زبان آورده است؟
الف- خودزنی کرده است.
ب- شکسته‌نفسی کرده است.
پ- خواسته تسلطش را به مسائل سیاسی و اقتصادی نشان دهد.
ت- دلیل خاصی نداشته.

وضعیت تسلط
اگر بپذیریم که آقای احمدی‌نژاد به مسائل سیاسی و اقتصادی مسلط است الان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در چه وضعیتی به سر می‌بریم و چرا؟
الف- در وضعیت عجیبی به سر می‌بریم، چون آقای احمدی‌نژاد مسلط است.
ب- در وضعیت بیهوشی بعد از تصادف به سر می‌بریم، چون آقای احمدی‌نژاد مسلط است و خوردیم به دیوار.
پ- در وضعیت رهایی به سر می‌بریم، چون آقای احمدی‌نژاد مسلط است و داریم می‌رویم تو دره.
ت- در وضعیت "بچه‌ها شوخی شوخی به قورباغه‌ها سنگ می‌زدند قورباغه‌ها جدی جدی می‌مردند" به سر می‌بریم، و الان شوخی شوخی دور هم جمع شدیم و داریم جدی جدی خبرهای سیاسی و اقتصادی را می‌خوانیم.