یکشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی ما و باباطاهر عریان

غم لایکت استتوس‌پروروم کرد
هوای لایک صدهابار پوکوم کرد
به مو گفتی که لایکوم کن تا بمونی
پروفایلت خروم کرد آی خروم کرد


از: پوریاعالمی پوشیده


غم عشقت بیابان پرورم کرد
هوای وصل بی‌بال و پروم کرد
به مو واجی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سروم کرد


از: باباطاهر عریان


+ دیگر ادبیات تطبیقی ما و دیگران