یکشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۱

به مردن زدن


من دارم می‌رم سفر. این مدت كه نیستم به گلدون‌ها آب می‌دی؟
به گلدون‌ها كه آب دادی، به قناری‌ها دون می‌دی؟
به قناری‌ها كه دون دادی، برای گنجشك‌ها، پشت پنجره خرده‌نون می‌ریزی؟

پشت پنجره خرده‌نون که ریختی، رو قبر مرده‌ها گل‌های تازه می‌ذاری؟

من دارم می‌رم سفر.

این مدت كه نیستم اگه گلدون‌ها رو آب می‌دی، اگه قناری‌ها رو دون می‌دی، اگه برا گنجشک‌ها پشت پنجره خرده‌نون می‌ریزی، من دیگه نرم سفر. دیگه خودم رو نزنم به مردن که کسی برام گل بیاره. اگه قراره از سفر برگردی. اگه قراره دیگه برگردی.