شنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۱

یعنی در را ببندم بیرون گرم می‌شود؟

تشکر 
سران کشورهای خارجی و ممالک اجنبی عزیز
برای حل مشکل ترافیک تهران از شما مچکریم
کاش بیشتر می‌ماندید تا آلودگی هوای تهران هم برطرف شود
امضا: شهرداری تهران و سازمان امور ترافیک

تشکر 2 
سران کشورهای خارجی و ممالک اجنبی عزیز
به یمن حضور شما
شهرداری تهران و سازمان امور ترافیک و ارگان‌های دیگر که اسم‌شان بردن ندارد
سه چهار روزه شهر را نونوار کردند
کاش می‌شد بیشتر می‌ماندید تا در عرض یک هفته اتوبان تهران – شمال هم به بهره‌برداری برسد
با تشکر. جمعی از مردم کوچه و بازار

تشکر 3 
شهرداری تهران و سازمان امور ترافیک و ارگان‌های دیگر که اسم‌تان بردن ندارد
این تشکری که ما از سران کشورهای خارجی و ممالک اجنبی عزیز کردیم
اگر متوجه می‌شدید از صدتا انتقاد و اعتراض هم برای‌تان بدتر بود. این نکته را متذکر شدیم که دوباره جو نگیردتان.
با تشکر. همان مردم کوچه و بازار قبلی

سوال فلسفی 
المپیک اگر در ایران برگزار شود، همه چیز را یک ماه تعطیل می‌کنیم؟ بعد کجا برویم مسافرت؟

حکایت دیپلماتی 
به یک دیپلمات گفتند: «لطفا آن در را ببند، بیرون سرد است.»
دیپلمات گفته: «یعنی در را ببندم بیرون گرم می‌شود؟»

آگهی دعوت به همکاری 
نصاب ماهر
برای انتصاب شایسته مدیران دولتی
استخدام می‌شود
 منتشرشده در روزنامه‌ی اعتماد، 11 شهریور 91 
(طنزها را همان‌طور که در مطبوعات منتشر می‌شود، با حذف و تعدیل، در اینترنت بازنشر می‌کنم)