چهارشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۱

مرگ غیر طبیعی مرگ طبیعی است


مرگ دو نوع است: مرگ طبیعی و مرگ غیر طبیعی که آن هم مرگ طبیعی است.
مرگ طبیعی: مرگی است که در حوادث طبیعی حادث شود. مثلا زلزله بیاید و سقف بیاید روی سر آدم. اما اگر زلزله بیاید و سقف نیاید روی سر آدم، اما آجر سقف لق شود و چندهفته بعد بیفتد روی سر آدم، مرگ طبیعی نیست بلکه غیر طبیعی است. چون آدم می‌ماند وقتی مرد به در و همسایه چه بگوید؛
- در زلزله مردم.
: اما تو که بعد از زلزله زنده بودی.
- آجر افتاد روی سرم.
: کی زد؟
- کسی نزد. آجر خودش افتاد. زلزله آمده بود لق شده بود.
: شاید کسی آجر را لق کرده؟
- فکر نکنم.
: شاید کسی آجر را پرت کرده، طوری که فکر کنی آجر لق بوده از سقف افتاده.
- چی بگویم.
: اصلا شاید آجر نبوده که خورده توی سرت. وقتی مردی چه احساسی داشتی؟
- آدم که بمیرد حس ندارد. من هم آدمم. احساس خاصی نداشتم.
: قبل از این‌که بمیری چه حسی داشتی؟
- حس کردم چیز سختی خورد به سرم. سرم گیج رفت.
: جسم سخت بود؟
- نه. آجر بود.
: از کجا می‌گویی آجر بود؟
- پزشکی قانونی گفت. توی پرونده‌ای که زیر بغلم زدم نوشته: علت مرگ: طبیعی: اصابت آجر / مسوولیت آجر با زلزله است / بایگانی شود / در بایگانی خاک بخورد تا فراموش شود.
: خب؟
- الان آجر تحت الحفظ بازداشت است. اما معلوم نیست به عنوان آلت قتاله یا به عنوان قاتل. چون آجر را کسی پرت نکرده، پس خودش خودش را پرت کرده. پس عقلش می‌رسیده که خودش را پرت کند. وقتی کسی چیزی را پرت کند – حتا اگر آن چیز خودش باشد – و بر اثر پرتاب آن چیز بخورد توی سری – و آن بنده خدا نفهمد از کجا خورده – قتل محسوب می‌شود. حالا باید بررسی کرد عمد است یا غیر عمد. چون ممکن است آدم عمدی چیزی را پرتاب کند اما ممکن هم هست چیزی که غیر عمدی پرتاب شده عمدی بخورد به کسی. یعنی آجر که خودش را پرت کرده غیر عمدی بوده اما بعد از پرتاب چون خودش به عنوان پرتاب‌کننده با جسمی که پرت کرده یکی بوده، وسط راه یعنی بین زمین و هوا تصمیم می‌گیرد بخورد به جای خاصی (در اینجا سر بنده) پس در جمله "آجر خودش – یعنی آجر - را پرتاب کرد" عمل آجر به عنوان فاعل غیر عمدی بوده اما عمل آجر به عنوان مفعول عمدی بوده. چون درست است که آجر نمی‌خواسته خودش را پرت کند اما آجر می‌توانسته جلوی پرت شدنش را بگیرد یا وقتی پرت شد جایی نخورد و همین‌طوری معلق بماند.
: چه جالب. پس مرگ تو طبیعی بوده؟
- هر مرگ غیر طبیعی طبیعی است. چون مرگ غیر طبیعی یعنی مرگی که منجر به مرگ نشود. وگرنه مرگی که منجر به مرگ بشود طبیعی است.